Sijoittajat / Avainluvut / Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oma pääoma / osake, €  =   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
Omavaraisuusaste, %  =   Oma pääoma   x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot
               
Nettovelkaantumisaste, %  =   Korolliset nettorahoitusvelat   x 100

Oma pääoma
               
Tulos / osake (EPS), € =   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän  painotettu keskiarvo
             
Käyttökate  =   Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
             
Vertailukelpoinen liiketulos  =   Liiketulos oikaistuna alasajokuluilla