Sijoittajat / Hallinto

Hallinto

Aspocomp Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Aspocompin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin sääntöjä. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat käyttävät yhtiön ylintä päätösvaltaa ja valitsevat yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Aspocompin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä.

Aspocompin selvitys hallinto- ja  ohjausjärjestelmästä 2018 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti, ilman poikkeamia. Yhtiön hallitus on käsitellyt selvityksen ja lisäksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Yhtiö noudattaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.