Sijoittajat / Hallinto / Hallitus / Valiokunnat

Valiokunnat

Hallitus päättää tarvittaessa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokuntia ei perusteta, mikäli yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä. Tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 16.3.2018 perustanut tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on toimia itsenäisenä ja objektiivisena toimielimenä, joka tarkastaa yhtiön taloushallinnon ja sisäisten kontrollien prosessit sekä käsittelee yhtiön ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastuksen tulokset. Valiokunta toimii myös avoimena keskustelufoorumina ulkopuolisten tilintarkastajien, yhtiön talousjohdon ja muun johdon sekä hallituksen välillä. Hallitus on määrittänyt tarkastusvaliokunnan toiminnalle työjärjestyksen.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Kaarina Muurinen Julianna Borsos Matti Lahdenperä
Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen