Yritys / Avainluvut / Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA MÄÄRITELMÄT         
Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät 

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:

Käyttökate  = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella      
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.
Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja      
Omavaraisuusaste, %  = Oma pääoma     x 100    

Taseen loppusumma - saadut ennakot
   
Gearing, %  = Korolliset nettorahoitusvelat   x 100    

Oma pääoma
   
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut
+- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot  
       
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa.      

 

 

 

 

 

 

Kielet